Mälarstaden & Gurkstaden

Arbete med miljön i Västerås

Arbete med miljön i Västerås

I Västerås arbetar man aktivt och är i framkant med sitt miljöarbete. Tillsammans med ett stort arbete för klimatanpassning av staden så finns tydliga miljömål uppsatta som staden strävar efter. Västerås stad tar även ansvar för dess egna påverkan på utsläpp och arbetar för en hållbar utveckling. Man har i Västerås stad bland annat flera olika miljödelmål som man arbetar inför. Dessa delmål är bland annat:

 • Ekologiska livsmedel
 • Skola och hållbar utveckling
 • Minska användandet av fossila bränslen i tjänsteresor.
 • Miljöbilar
 • Energianvändningen i stadens verksamheter.

Västerås ligger i framkant i sitt miljöarbete och de olika uppsatta målen arbetas med aktivt. Inom natur och kulturarbetet finns ett fint arbete genom bland annat ett bevarande av natur och kulturområden som ska kunna fortsätta vara tillgängliga och hålla hög kvalité för västeråsare och tillresta att kunna njuta av.

15 miljömål för staden

Miljöarbetet består av 15 tydliga miljömål, där man delat upp dem i delmål för att arbetet ska vara överskådligt och lätt att kunna utvärdera. Dessa 15 övergripande mål är:

 • Begränsad klimatpåverkan.
 • Frisk luft.
 • Bara naturlig försurning.
 • Giftfri miljö.
 • Skyddande ozonskikt.
 • Säker strålmiljö.
 • Ingen övergödning.
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet.
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård.
 • Myllrande våtmarker.
 • Levande skogar.
 • Ett rikt odlingslandskap.
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Arbete med klimatanpassning i Västerås
 • Miljöcertifierad Flygplats

Arbetet men målen är sedan anpassade efter stadens utseende och landskap samt geografi. De är tydligt skapade för att kunna täcka in alla delar av stadens miljöarbete för en bättre och hållbar utveckling.

Framtidens stad och hållbar ekologiskt arbete

I Västerås arbetar man sedan länge aktivt för att minska påverkan och utsläpp samt främja en miljö i staden där invånare, både människor, djur samt växter och natur kan leva och ha ett rikt och hälsosamt liv. Kommunen har länge arbetat tätt med Vattenmyndigheten och har på så sätt kunnat hålla en god miljö i Mälaren och andra vattendrag i kommunen. Sjöar har ett rikt djur och växtliv och man håller utsläpp på en minimal nivå och låg nivå av metaller och näringstillförsel.

Miljöcertifierad flygplats

Flygplatsen Västerås/Stockholm är en miljöcertifierad flygplats där man aktivt arbetar för att motverka bränslespill och buller. Flygplatsen arbetar också efter ISO 1400 där man utöver lagkrav på miljöarbete även sätter upp egna miljömål som aktivt efterföljs och utvärderas. Planer finns att anlägga en solcellspark på flygplatsen för att försörja området med hållbar energi.

Vallby Friluftsmuseum – arbete med natur och kulturtillgångar

Arbetet med att bevara och främja kommunens natur och kulturtillgångar är oerhört utvecklat och ett bra exempel på det är bland annat Vallby friluftsmuseum där man på ett utmärkt sätt gör natur och kulturhistoriska byggnader och naturområden levande och tillgängliga för människor att besöka och njuta av. Här kan besökare njuta av vacker natur och djur samt historiska byggnader och föremål som är i bruk.

Boende i Västerås

Steam hotell och Äventyrsbadet Kokpunkten.

Top